Ôîðìèðîâàíèå è îòïðàâêà â âîèíñêèå ÷àñòè íîâîáðàíöåâ îñåííåãî ïðèçûâà

ITAR-TASS 16: BELGOROD, RUSSIA. OCTOBER 27. Draftees receive summer and winter uniform at the military commissariat prior to their departure for military units. (Photo ITAR-TASS / Valery Morev) —– 16. Ðîññèÿ. Áåëãîðîä. 27 îêòÿáðÿ. Íà ñáîðíîì ïóíêòå âîåííîãî êîìèññàðèàòà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, ãäå íîâîáðàíöû îñåííåãî ïðèçûâà ïîëó÷àþò ëåòíåå è çèìíåå îáìóíäèðîâàíèå. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Âàëåðèé Ìîðåâ

Добавить комментарий

*